ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Προσεγγίζοντας την εξατομίκευση» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020.

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 27 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση  για φαρμακευτικές εταιρίες & εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

20 Αυγούστου 2020 - Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)
31 Ιουλίου 2020       - Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Προσεγγίζοντας την εξατομίκευση» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 31 Ιουλίου 2020.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο.
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος.
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

 

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ

 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές.
 • Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.: 210 6048260, [email protected])
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 31/08/2020. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή ενός
  τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων προφορικών και των δύο (2) καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) βραβεία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας xιλίων ευρώ (1.000,00€).

Προϋπόθεση για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου είναι η αποστολή του συνολικού κειμένου της εργασίας ως άρθρο, ώστε να δημοσιευθεί στο επίσημο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας με τίτλο «Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία».

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Early bird εως 20/08/2020 Απο 21/08/2020 Onsite
Ειδικευμένοι ιατροί   175,00 € 200,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 125,00 € 150,00 €
Προπτυχιακοί φοιτητές /Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές /Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας   ΔΩΡEAN

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οι εγγραφές γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.allergy-congress.gr

Οι συμμετέχοντες, άμεσα μετά την online εγγραφή θα πρέπει να αποστέλλουν απαραίτητα στο email: [email protected] σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Συνεδριακό υλικό
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

 

Σεμινάρια

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

08:00 - 09:00 Προσέγγιση αυξημένης IgE

08:00 - 09:00 Μέλλον: Αλλεργιολογία και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης & εφαρμογών

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

08:00 - 09:00 Οι ρινοπλύσεις στις ρινοπάθειες: Που έχουν θέση και ποια η σωστή τεχνική ανάλογα με την ηλικία;

08:00 - 09:00 Διαιτητική υποκατάσταση σε αλλεργία στο γάλα, το αυγό και τα σιτηρά

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

08:00 - 09:00 Αναφυλαξία χωρίς προφανές αίτιο. Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω;

08:00 - 09:00 Προκλήσεις σε φάρμακα στο ιατρείο

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι η εγγραφή στο Συνέδριο.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ΔΩΡΕΑΝ, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Φιλοξενία Συνέδρων

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Single room on BB basis

AMALIA ATHENS

ATHINAIS HOTEL

ELIA ERMOU

PARTHENON HOTEL

TITANIA HOTEL

150 €

Σημείωση: Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση.

Στο ανωτέρω κόστος ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο, κατά το check out.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών:
20 Αυγούστου  2020

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
31 Ιουλίου 2020

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας