ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαντης Αλλεργίας» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018.

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για φαρμακευτικές εταιρίες & εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

19 Φεβρουαρίου 2018 Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών
28 Φεβρουαρίου 2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις, με τη μορφή e-poster.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των
συγγραφέων, όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε e-poster.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.
 • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
  1. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
  2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).
  4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Σκοπός, υλικό & μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους. Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις.
  5. Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 10 Μαρτίου 2018. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
 • Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
  1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες).
  2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλλους της συγγραφικής ομάδας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

1o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1500
2o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1000
3o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ €   500

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες (full papers) προς βράβευση. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Όροι Συμμετοχής

1/ Δεκτές γίνονται εργασίες Eλλήνων Επιστημόνωv, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
2/ Οι εργασίες υπoβάλλovται σε δύο (2) αvτίγραφα.
3/ Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημέvων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
• Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
• Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
• Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
• Η κλινική ή το κέντρο πρoέλευσης
4/ Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
5/ Οι συγγραφεiς συμφωνούν ότι η εργασία θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της Ε.Ε.Α.Κ.Α.

Όλες οι εργασίες, υποψήφιες για τα ανωτέρω έπαθλα, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 28 Φεβρουαρίου 2018

Σημαντικές Ημερομηνίες

• Λήξη Α’ περιόδου προεγγραφών: 19/12/2017
• Λήξη υποβολής εργασιών προς βράβευση (full papers): 28/02/2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Early bird εως 19/02/2018 Απο 20/02/2018 Onsite
 Ειδικευμένοι ιατροί   175,00 € 200,00 €
 Ειδικευόμενοι ιατροί 125,00 € 150,00 €
 Προπτυχιακοί φοιτητές /Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές /Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας   ΔΩΡEAN

Οι συμμετέχοντες με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή, θα πρέπει να αποστέλλουν παράλληλα με την εγγραφή τους, σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους (π.χ. Φοιτητική Ταυτότητα κλπ.) στο email: [email protected]

Σεμινάρια

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2
08:00 - 09:00 Patch tests στην δερματίτιδα εξ επαφής/ Συχνότερα αίτια στην Ελλάδα

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.4
08:00 - 09:00 Διάγνωση και Χειρισμός παιδιού με FPIES

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2
08:00 - 09:00 Ανοσολογικό εργαστήριο, νεώτερες μέθοδοι που ενδιαφέρουν τον αλλεργιολόγο

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.4
08:00 - 09:00 Πρωτόκολλα Απευαισθητοποίησης σε φάρμακα

Κυριακή 1 Απριλίου 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.2
08:00 - 09:00 Δείκτες παρακολούθησης ανοσοθεραπείας στην καθημερινή πράξη;

ΑΙΘΟΥΣΑ MC 3.4
08:00 - 09:00 Επιλογή υποαλλεργιογονικού γάλακτος σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ΔΩΡΕΑΝ, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Συνεδριακό υλικό
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (εφόσον συμπληρωθεί το 60% παρακολούθησης του Συνεδρίου)
• Βεβαίωση παρακολούθησης

Σημείωση: Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Φιλοξενία Συνέδρων

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  Hotel
CROWN PLAZA
Hotel
STRATOS VASSILIKOS
Hotel
ALEXANDROS
Single room on BB basis 150 € 140 € 130 €

Σημείωση: Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018

Λήξη ημερομηνίας προεγγραφών:
19 Φεβρουαρίου 2018

Παράταση Λήξης Υποβολής Εργασιών:
28 Φεβρουαρίου  2018

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας