ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Επαναπροσδιορίζοντας την αλλεργία» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr). Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται και τα κείμενα των υποψήφιων για τα βραβεία εργασιών.

 

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

  • Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified).
  • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος.
  • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο.
  • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος.
  • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

 

Γενικές Οδηγίες Περιλήψεων

  • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές.
  • Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.: 210 6048260, [email protected] )
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 27/09/2021. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή με φυσική παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των τριών [3] καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Η βράβευση της 1ης καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), της 2ης από χρηματικό έπαθλο αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) και της 3ης από χρηματικό έπαθλο αξίας πεντακοσίων ευρώ (500.00€).

Προϋπόθεση για την υποψηφιότητα μιας εργασίας είναι η αποστολή του συνολικού κειμένου της εργασίας σε μορφή άρθρου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του περιοδικού «Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία», προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://www.allergy.org.gr. Η κατάθεση άρθρου προς δημοσίευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και περίληψη στα αγγλικά. Οι συγγραφείς θα πρέπει με την κατάθεση της εργασίας να συμπεριλαμβάνουν γράμμα προς την Συντακτική Ομάδα του Περιοδικού που να αναφέρει πως “η εργασία, με την κοινή συναίνεση όλων των συγγραφέων κατατίθεται προς δημοσίευση στο περιοδικό Ε.E.Α.Κ.Α.”. Η μη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες αποκλείει την εργασία από κρίση.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
7-10 Οκτωβρίος 2021

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών:
23 Αυγούστου 2021

Λήξη Υποβολής Εργασιών:
5 Σεπτεμβρίου 2021

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας