ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Στοχεύοντας στο μέλλον» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στις 11-14 Απριλίου 2019.

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση  για φαρμακευτικές εταιρίες & εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

28 Φεβρουαρίου 2019 - Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)
15 Μαρτίου 2019          - Παράταση Ληξης Υποβολής Περιλήψεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
«Στοχεύοντας στο μέλλον» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 15η Μαρτίου 2019.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr).

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το δυνατόν
  πιο σύντομος.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος.
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό,
  Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές.
 • Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.:210 6048260, [email protected])
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 25/03/2019. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων προφορικών και των δύο (2) καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) βραβεία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας xιλίων ευρώ (1.000,00€).

Προϋπόθεση για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου είναι η αποστολή του συνολικού κειμένου της εργασίας ως άρθρο, ώστε να δημοσιευθεί στο επίσημο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας με τίτλο «Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία».

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Early bird εως 28/02/2019 Απο 01/03/2019 Onsite
Ειδικευμένοι ιατροί   175,00 € 200,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 125,00 € 150,00 €
Προπτυχιακοί φοιτητές /Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές /Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας   ΔΩΡEAN

Οι εγγραφές γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.allergy-congress.gr

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Συνεδριακό υλικό
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες με δωρεάν εγγραφή, κατα την online εγγραφή τους, θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτουν σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο συνέδριο.

 

Σεμινάρια

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

08:00 - 09:00 Αλλεργία στους υδατάνθρακες

08:00 - 09:00 Τροφική αλλεργία και δυσανεξία

Σάββατο 13 Απριλίου 2019

08:00 - 09:00 Βιοψία δέρματος

08:00 - 09:00 Κοιλιοκάκη

Κυριακή 14 Απριλίου 2019

08:00 - 09:00 Αλλεργία στα σκιαγραφικά

08:00 - 09:00 ’Ασθμα στους αθλητές

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ΔΩΡΕΑΝ, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Φιλοξενία Συνέδρων

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE
Single room on BB basis 150 €

Σημείωση: Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους.

Στο ανωτέρω κόστος ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
11 - 14 Απριλίου 2019

Λήξη ημερομηνίας εγγραφών Early bird:
28 Φεβρουαρίου 2019

Παράταση Λήξης Υποβολής Εργασιών:
15 Μαρτίου  2019

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας