ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.
 • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
  1. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
  2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).
  4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Σκοπός, υλικό & μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους. Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις.
  5. Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
 • Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
  1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες).
  2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

1o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1500
2o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1000
3o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ €   500

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες (full papers) προς βράβευση. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018.

Όροι Συμμετοχής

1/ Δεκτές γίνονται εργασίες Eλλήνων Επιστημόνωv, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
2/ Οι εργασίες υπoβάλλovται σε δύο (2) αvτίγραφα.
3/ Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημέvων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
• Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
• Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
• Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
• Η κλινική ή το κέντρο πρoέλευσης
4/ Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
5/ Οι συγγραφεiς συμφωνούν ότι η εργασία θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της Ε.Ε.Α.Κ.Α.

Όλες οι εργασίες, υποψήφιες για τα ανωτέρω έπαθλα, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15 Φεβρουαρίου 2018

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018

Λήξη ημερομηνίας προεγγραφών:
19 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη Υποβολής Εργασιών :
15 Φεβρουαρίου  2018

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας